W co wierzymy

W co wierzymy

Deklaracja wiary, która znajduje się poniżej, jest oparta na Biblii i wyznawana przez kościoły ewangelikalne od wieków. Oto biblijne zasady i prawdy, które są sednem naszej wiary:

BIBLIA Wierzymy, że Biblia jest słowem Boga Żywego natchnionym przez Ducha Świętego (2 Tm 3:16, 17)
WIECZNY BÓG Wierzymy, że w jedności istnieją trzy osoby boskie: Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty (2 Kor. 13:14)
UPADEK CZŁOWIEKA Wierzymy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, ale przez swoje nieposłuszeństwo i grzech został wygnany z Raju, z czystości i niewinności, do otchłani grzechu i niesprawiedliwości (Rz. 5:12)
PLAN ZBAWIENIA Wierzymy, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Jezus umarł za nas, w pełni spłacając naszą karę i pozyskując przebaczenie dla każdego, kto w Niego uwierzy (J 3:16; Rz. 5:8)
ZBAWIENIE PRZEZ ŁASKĘ Wierzymy, że nie mamy sprawiedliwości w sobie samych, musimy ją przyjąć od Jezusa i poddać siebie Bogu, przyznając zasługi i sprawiedliwość Chrystusowi Zbawicielowi (Ef. 2:8)
SKRUCHA I AKCEPTACJA Wierzymy, że poprzez szczerą skruchę i całkowite przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca, ci, którzy wołają do Niego, dostąpią sprawiedliwości przez wiarę (1 J. 1:9)
NOWONARODZENIE Wierzymy, że przemiana, jaka ma miejsce w sercu i życiu człowieka w momencie nawrócenia, jest jak najbardziej prawdziwa (2 Kor 5:17; Gal. 2:20)
CODZIENNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE Wierzymy, że wolą Boga wobec nas jest nasze codzienne uświęcanie i wzrastanie w wierze, sile, modlitwie, miłości i służbie (Hebr. 6:1)
CHRZEST WODNY I WIECZERZA PAŃSKA Wierzymy, że chrzest w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego według rozkazu naszego Pana jest błogosławionym zewnętrznym symbolem duchowej przemiany (Mt. 28:19). Wierzymy w przestrzeganie pamiątki Wieczerzy Pańskiej poprzez zwyczaj łamania chleba i spożywania soku winnej latorośli (1 Kor. 11:24, 25)
CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM Wierzymy, że chrzest w Duchu Świętym uzdolni wierzącego siłą z wysokości, i że możemy oczekiwać Jego wylania w taki sam sposób jak za czasów biblijnych (Dz. Ap. 2:4)
ŻYCIE WYPEŁNIONE DUCHEM ŚWIĘTYM Wierzymy, że wolą Bożą jest, byśmy żyli i chodzili w mocy Ducha w każdym momencie (Ef. 4:30-32)
DARY I OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO Wierzymy, że Duch święty ma dary, aby obdarować nimi wierzących. Wierzymy, że owocem Ducha jest świadectwo życia wypełnionego Duchem Świętym (1 Kor. 12:1-11, Gal. 5:22)
UMIARKOWANIE Wierzymy, że doświadczenie i codzienne życie wierzącego nigdy nie powinno prowadzić do ekstremalnych przejawów fanatyzmu (Flp. 4:5)
BOŻE UZDROWIENIE Wierzymy w dokonywane mocą Chrystusa uzdrowienie z chorób, które ma miejsce w odpowiedzi na modlitwy z wiarą (Jak. 5:14-16)
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA Wierzymy w powtórne przyjście Chrystusa w widzialnej postaci (1 Tes. 4:16, 17)
RELACJE W KOŚCIELE Wierzymy, że chrześcijanin powinien utożsamiać siebie z widzialnym Kościołem Chrystusowym (Dz. Ap. 16:5, Hebr. 10:25)
WŁADZA OBYWATELSKA Wierzymy, że powinniśmy modlić się za władców, być im posłusznymi i popierać ich we wszystkim z wyjątkiem rzeczy, które nie są zgodne z wolą Boga (Rz. 13:1-5)
SĄD OSTATECZNY Wierzymy, że pewnego dnia wszyscy staną przed Sądem Bożym i otrzymają albo życie wieczne albo śmierć (2 Kor. 5:10)
NIEBO Wierzymy, że Niebo jest wspaniałym domem wieczności dla wiernych nawróconych (J. 14:1-3, Obj. 7:15-17)
PIEKŁO Wierzymy, że piekło jest miejscem męczarni dla wszystkich, którzy odrzucą Chrystusa jako Zbawiciela (Obj. 20:10, 15)
EWANGELIZACJA Wierzymy, że każdy wierzący jest odpowiedzialny za dzielenie się ewangelią z innymi osobami (Jak. 5:20)
DZIESIĘCINA I DAROWIZNY Wierzymy, że sposobem wyznaczonym przez Boga do wspierania i rozszerzania Jego dzieła jest dawanie dobrowolnej dziesięciny i darowizn.
(Mal. 3:10; 2 Kor. 9:7)